ความเป็นมา freqtext

การบันทึกข้อมูลการแจกแจงความถี่ในรูปแบบ freqtext ทำให้ข้อมูลความถี่สามารถบันทึกร่วมกับข้อมูลด้านอื่นๆ ได้อย่างโดยไม่ต้องบันทึกลงตารางใหม่ ความเร็วในการบันทึกข้อมูลเพิ่มขึ้น สามารถบันทึกข้อมูลแจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาคชั้นที่แตกต่างกันได้ในตารางเดียวกัน ส่งผลให้ขนาดของไฟล์ข้อมูลมีขนาดเล็กลง

อ่านต่อ

freqtext ช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลแจกแจงความถี่ได้สะดวกรวดเร็ว

รูปแบบ และการใช้งาน

รูปแบบที่ 1 C,L(1),F(1),F(2),F(3),…,F(N),
รูปแบบที่ 2 C,L(1),F(1),+L(2),F(2)+L(3),F(3),…,+L(n),F(N),

ฟังก์ชั่นสำหรับการใช้งาน

ฟังก์ชั่นในการคำนวณประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับกลุ่มสถิติเชิงบรรยาย เป็นกลุ่มฟังก์ชั่นสำหรับเลือกใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจุดมุ่งหมายในการบรรยายข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาว่ามีลักษณะอย่างไร มีความถี่มากน้อยเพียงใด ลักษณะการกระจายเป็นอย่างไร สถิติที่ใช้ในการคำนวณที่สำคัญ

source code

รายละเอียด แนวคิดโครงสร้าง และ sorce code ภาษา VBA (Visual Basic For Application) ที่ใช้ใน fretext add-ins excel สำหรับผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อยอด