การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลแจกแจงความถี่และโปรแกรมเสริมบนไมโครซอฟท์ เอ็กเซล สำหรับงานวิจัยด้านสภาวะทรัพยากรประมง

การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลความถี่ เป็นการพัฒนาเพื่อนำไปใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานที่ลดข้อจำกัดของการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบเดิม เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลความถี่ความยาวสัตว์น้ำที่ได้จากการสำรวจของนักวิจัยกองวิจัย และพัฒนาประมงทะเล กรมประมง มีข้อจำกัดเกี่ยวกับความยุ่งยากในการบันทึกข้อมูล ซึ่งไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มี อันตรภาคชั้นที่แตกต่างกันรวมไว้ในตารางเดียวกันได้ กรณีมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะดังกล่าว จะต้องใช้เทคนิคด้านระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database) ในการจัดการข้อมูล ทำให้เกิดความยุ่งยากในการบันทึกข้อมูลมากยิ่งขึ้น ใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลมาก และทำให้เกิดข้อบกพร่องในการบันทึกข้อมูล เช่น เกิดการบันทึกผิดค่า การบันทึกผิดอันตรภาคชั้น ข้อมูลบางความถี่ขาดหายไป เป็นต้น นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบมีทางเลือกหลายทางนั้นทำได้ยาก และไฟล์ที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากและต้องเก็บข้อมูลที่เป็นค่าว่างจำนวนมาก ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบการบันทึกข้อมูลแจกแจงความถี่ใหม่ขึ้น โดยเรียกการบันทึกลักษณะนี้ว่า “freqtext” มีรูปแบบการบันทึก 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) C,L,F(1),F(2),F(3),…,F(n), สำหรับกรณีอันตรภาคชั้นที่มีความถี่มีข้อมูลความถี่ต่อเนื่องกัน และ 2) C,L(1),F(1),+L(2),F(2)+L(3),F(3),…,+L(n),F(N), สำหรับกรณีอันตรภาคชั้นที่มีความถี่มีข้อมูลความถี่ ไม่ต่อเนื่องกัน

การบันทึกข้อมูลในรูปแบบดังกล่าว ทำให้ผู้บันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลความถี่รวมกับข้อมูลด้านอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องบันทึกลงในตารางใหม่และไม่ต้องสร้างรหัสเชื่อมโยง ทำให้การบันทึกข้อมูลมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถบันทึกข้อมูลแจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาคชั้นที่แตกต่างกันรวมไว้ในตารางเดียวกันได้ ส่งผลให้ไฟล์ข้อมูลมีขนาดเล็กลง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกได้ง่ายอีกด้วย

การใช้งานการจัดเก็บข้อมูลความถี่ความยาวแบบ “freqtext” จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเสริมซึ่งพัฒนาด้วยภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic for Application) สำหรับไมโครซอฟท์ เอ็กเซล (Microsoft Excel) เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลที่จัดเก็บโดยวิธีการนี้ได้ โปรแกรมเสริมดังกล่าวประกอบด้วยกลุ่มฟังก์ชัน 4 กลุ่ม และกลุ่มการกระทำ 1 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มฟังก์ชัน ได้แก่

1) ฟังก์ชันพื้นฐานเกี่ยวกับการแปลง freqtext ให้เป็นอาเรย์ 2 มิติ ระหว่าง อันตรภาคชั้น กับ ความถี่

2) ฟังก์ชันคำนวณ เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการคำนวณค่าพื้นฐานทางสถิติ

3) ฟังก์ชันด้านการประมง เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการคำนวณด้านการประมง และ

4) ฟังก์ชันการจัดการ เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการรวม การขยายอันตรภาคชั้น และการสร้างความถี่สะสม สำหรับกลุ่มการกระทำ 1 กลุ่ม ได้แก่ การหา subtotal และ การสร้าง bar chart