การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลแจกแจงความถี่และโปรแกรมเสริมบนไมโครซอฟท์ เอ็กเซล สำหรับงานวิจัยด้านสภาวะทรัพยากรประมง

2.1 ฟังก์ชั่นพื้นฐาน

ได้แก่ฟังก์ชั่นเพื่อใช้ในการแปลง freqtext ให้เป็นตัวแปรอาร์เรย์ของตัวเลขเพื่อคำนวณ และการแปลงตารางแจกแจงความถี่กลับไปเป็น freqtext ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชั่นดังนี้

gnfre() คืนค่าจำนวน “,” ทั้งหมด

gdfre() คืนค่าตัวเลขหน้า “,”

gwfre() คืนค่า “freqtext” หลังจากตัดตัวอักษรด้านหน้า “,” ออกไป

gdafre() คืนค่า “freqtext” เป็น อาเรย์ 2 มิติ ระหว่าง อันตรภาคชั้น กับ ความถี่

lwfre()แปลง อาเรย์ 2 มิติ ระหว่าง อันตรภาคชั้น กับ ความถี่ เป็น “freqtext”

2.2 ฟังก์ชั่นคำนวณ

ได้แก่ฟังก์ชั่นในการคำนวณประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับกลุ่มสถิติเชิงบรรยาย เป็นกลุ่มฟังก์ชั่นสำหรับเลือกใชวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจุดมุ่งหมายในการบรรยายข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาวามีลักษณะอย่างไร มีความถี่มากน้อยเพียงใด ลักษณะการกระจายเป็นอย่างไร สถิติที่ใชในการคำนวณที่สำคัญ ได้แก การแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่สวนกลาง การวัดการกระจายและการหาค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันเป็น

minfre() ค่าต่ำสุด

maxfre(frqtext) ค่าสูงสุด

avefre() ค่าเฉลี่ย

stdfre() ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

varfre() ค่าความแปรปรวน

medfre() ค่ามัธยฐาน

classfre() ค่าความกว้างอันตรภาคชั้น

totalfre() ความถี่ทั้งหมด

qfre() ควอไทล์

dfre() เดไซล์

pfre() เปอร์เซ็นต์ไทล์

2.3 ฟังก์ชั่นด้านการประมง

ได้แก่ฟังก์ชั่นในการคำนวณประเภทต่างๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านการประมง

Raisefre() การประมาณองค์ประกอบความยาวของสัตว์น้ำในผลจับทั้งหมด (มาลา และเจริญ, 2544)

raisefreab() การประมาณองค์ประกอบความยาวของสัตว์น้ำในผลจับทั้งหมด โดยใช้ค่าพารามิเตอร์ความสัมพันธ์ความยาวกับน้ำหนัก (H. A. Andrade and R.O. Campos, 2002)

frewab() การประมาณน้ำหนักจากความถี่โดยใช้ค่าพารามิเตอร์ความสัมพันธ์ความยาวกับน้ำหนัก

lowerfre() การหาจำนวนที่น้อยกว่าขนาดความยาวที่กำหนด

percentlowerfre() การหาร้อยละของจำนวนที่น้อยกว่าขนาดความยาวที่กำหนด

upperfre() การหาจำนวนที่มากกว่าขนาดความยาวที่กำหนด

percentupperfre() การหาจำนวนที่มากกว่าขนาดความยาวที่กำหนด

2.4 ฟังก์ชั่นการจัดการ

freqplus() การรวมข้อมูล freqtext หลายข้อมูลเข้าด้วยกัน

expcfre() การขยายอันตรภาคชั้น

cumfre() การสร้าง freqtext ในรูปแบบความถี่สะสม

2.5 การกระทำ

การหา sub total

การกระจาย freqtext ให้เป็นตารางทั้งในรูปแบบจำนวนตัว และร้อยละของจำนวนตัว

การสร้าง barchart หรือ แผนภูมิแท่ง

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ