รูปแบบ และการใช้งาน

รูปแบบที่ 1 C,L(1),F(1),F(2),F(3),…,F(N),

เมื่อ

C = ความกว้างอันตรภาคชั้น

L(1) = ขีดจำกัดล่างของอันตรภาคชั้นแรกที่มีข้อมูลความถี่

F(i) = ความถี่ในอันตรภาคชั้นตั้งแต่ชั้นแรกที่มีข้อมูลความถี่

I = อันตรภาคชั้นที่ 1, 2, 3,..., n

N = อันตรภาคชั้นสุดท้ายที่มีข้อมูลความถี่

ตัวอย่าง

รูปแบบที่ 2 C,L(1),F(1),+L(2),F(2)+L(3),F(3),…,+L(n),F(N),

เมื่อ

C = ความกว้างอันตรภาคชั้น

L(j) = ขีดจำกัดล่างของอันตรภาคชั้นแรกที่มีข้อมูลความถี่

F(I) = ความถี่ในอันตรภาคชั้นตั้งแต่ชั้นแรกที่มีข้อมูลความถี่

j = ลำดับขีดจำกัดล่าง

n = จำนวนขีดจำกัดล่าง

I = ลำดับอันตรภาคชั้นที่ 1, 2, 3,..., N

N = จำนวนอันตรภาคชั้น

ตัวอย่าง