โปรแกรมเสริม freqtext บนโปรแกรม Microsoft excel

สำหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลแจกแจงความถี่ ซี่งบันทึกอยู่ในรูปแบบ freqtext ได้เลือกพัฒนาโปรแกรมเสริมสำหรับโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล สืบเนื่องจากผลการสำรวจ พบว่านักวิจัยส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลในการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล อย่างไรก็ตาม freqtext มีรูปแบบเป็น text หรือในทางภาษาคอมพิวเตอร์เรียกข้อมูลลักษณะนี้ว่าเป็นตัวแปรประเภท text ซึ่งทุกภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีฟังก์ชั่นในการจัดการตัวแปร text ที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น freqtext จึงไม่มีข้อจำกัดในด้านการพัฒนาต่อ สำหรับการนำไปใช้งานในโปรแกรมอื่น โปรแกรมเสริมสำหรับไมโครซอฟท์เอ็กเซลที่พัฒนาขึ้นดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน หรือเพื่อศึกษารายละเอียดทั้งหมด source code กรณีผู้สนใจพัฒนาเพื่อต่อยอด

ดาวน์โหลด freqtext สำหรับ excel 2013 ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด freqtext สำหรับ excel 2016 ดาวน์โหลด