ติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลเพ่ิ่มเติม

นายปิยะโชค สินอนันต์

กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กรมประมง

email ptsinanun@yahoo.com